به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

الصاق بانك به اس كيو ال

در اين فيلم نحوه الصاق نمودن يك ديتا بيس به اس كيو ال آموزش داده شده است. اين آموزش براي نرم افزار چاپ فاكتور فروش آفرين كه بر روي سايت حسابداري شخصي و آنلاين حساب بيست براي دالود رايگان قرارداده شده است مفيد مي باشد. نرم افزار آفرين بدون برنامه نصب ارائه شده است كه بايد به يك روشي بانك آن به سرور متصل و سپس به نرم افزار معرفي شود